รายละเอียดนโยบายความเป็นส่วนตัว PDPA

LOGO SCG HEIM

แบบฟอรม์ คำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
/ถอนความยินยอมตาม ม.95
สำหรับลูกค้า (ผ่าน Website)

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ให้สิทธิแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการขอใช้สิทธิดำเนินการต่อข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลที่ต้องระบุในแบบฟอร์มนี้ จำเป็นต่อการดำเนินการตาม ต่อคำขอของท่าน ดังนั้น หากท่านจะใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โปรดกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

1. ข้อมูลของข้อมูลเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

* ชื่อ

* นามสกุล

* Email

* เบอร์โทร

2. รายละเอียดคำขอ

* สิทธิที่เจ้าของข้อมูลให้ดำเนินการ

* กรุณาระบุรายละเอียดการขอใช้สิทธิ์

* กรุณาระบุเหตุผลในการใช้สิทธิ์เรื่องดังกล่าวของท่าน


3. ข้อสงวนสิทธิ์ของบริษัทฯ

3.1 บริษัทฯ อาจติดต่อท่านเพื่อขอข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หรือ e-Mail ที่ท่านให้ไนข้อ 1 เพื่อพิจารณาดำเนินการตามคำขอของท่าน
3.2 บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินการคำขอของท่านภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอและข้อมูลต่างๆ รวมถึงเอกสารหลักฐานประกอบจากท่านครบถ้วน
3.3 หากบริษัทฯ ปฏิเสธคำขอใช้สิทธิ์ของท่าน บริษัทฯ จะแจ้งเหตุผลให้ท่านทราบทาง e-Mail ที่ท่านให้ไว้ในข้อ 1

4. คำยืนยันของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจเนื้อหาของแบบคำขอนี้แล้ว และยืนยันว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้าระบุในแนบคำขอนี้ เป็นความจริงและข้าพเจ้าเป็นผู้มีสิทธิ์ในการยื่น คำขอใช้สิทธิ์ที่ระบุข้างต้นภายใต้ข้อกำหนดของ พ.ร.บฯ


ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษัทฯ ต้องดำเนินการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของข้าพเจ้า และอาจจำเป็นได้รับข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการตามคำขอของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าตระหนักว่าข้าพเจ้าอาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย หากจงใจให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องโดยมีเจตนาทุจริต