ขั้นตอนที่สอง การเตรียมที่ดินและโฉนดให้พร้อมก่อนปลูกสร้าง

ข่าวสาร และโปรโมชั่น

ขั้นตอนที่ 2 : เตรียมที่ดินและโฉนดให้พร้อมก่อนปลูกสร้าง