Review สร้างบ้านและอยู่อาศัยบ้าน SCG HEIM ครอบครัวอัสววิมล

หลากหลายความประทับใจ ของเจ้าของบ้านเอสซีจี ไฮม์

“สร้างบ้านหลังนี้ให้ เอสซีจี ไฮม์ ช่วยดีกว่า”

เหตุผลที่ไว้ใจให้เอสซีจี ไฮม์ ดูแล เพราะดูเรื่องคุณภาพเป็นหลัก ไม่ต้องปวดหัวกับผู้รับ

เหมาทิ้งงาน ช่วยในเรื่องการออกแบบ และคิดรายละเอียดก่อนจะเริ่มก่อสร้าง ส่งงาน

ได้ตรงตามกำหนดเวลา งบประมาณไม่บานปลายรวมถึงพนักงานที่ดูแลประสานงานดี

มาก ระบบของการควบคุมการก่อสร้างของเอสซีจี ไฮม์ ดีมาก เพราะมีทีมงานที่ไป

ควบคุม ดูแลผู้รับเหมาอีกรอบหนึ่ง โดยที่เราไม่ต้องลงแรงเอง

“บ้าน เอสซีจี ไฮม์ เปรียบเสมือนมุมสงบของครอบครัว”

เปรียบเทียบกับสมัยก่อนที่อยู่บ้านอีกหลังจะได้ยินเสียงรบกวนจากภายนอกมาก พอ

ย้ายเข้าบ้านเอสซีจี ไฮม์ มาเหมือนอยู่อีกโลก เพราะบ้านเงียบสงบมาก อากาศภายใน

บ้านสะอาด และเย็นสบาย ฝุ่นภายในบ้านน้อยมาก เปรียบเทียบได้จากการล้างแอร์

ทุกๆ 6 เดือน แอร์ในบ้านเอสซีจี ไฮม์ จะสะอาดมาก ต่างจากแอร์บ้านข้างๆหรือร้าน

อาหารด้านหน้าบ้าน

“สถาปนิกช่วยวาง Layout ทิศ แสงแดด ลมได้ดี”

เราใช้บ้านแบบผสม ไม่ได้ปิดบ้านแล้วใช้ Air Factory System อย่างเดียว ตอน

สถาปนิกเข้ามาออกแบบให้ในเรื่องของการวางบ้าน เขาดูเรื่องทิศลมในบ้าน พอเปิด

หน้าต่างหลังกับประตูหน้า ลมก็จะวิ่งเลย เหลี่ยมมุมของแสง สามารถรับแดดในแต่ละ

จังหวะ แต่ละช่วงเวลาเป็นไปตามการอยู่อาศัยของเรา อันนี้ก็ถือว่าเป็นทั้งตัวเทคโนโลยี

และการออกแบบที่ร่วมกัน